Novinka obrázek Paintballový turnaj ve Břehách

Paintballový turnaj ve Břehách

Zveřejněno dne:

Odkaz na registrační formulář: https://forms.gle/xLSCV1PDpDLxJKyn8

Přijďte si užít sobotní den netradičním způsobem. Po celý den připraveno občerstvení. Doporučujeme včasnou registraci z důvodu omezené kapacity. Informovat se můžete zprávou na facebooku, nebo mailem: moped.brehy@email.cz

Hraje se 4 na 4. V týmu mohou být i náhradníci. Startovné 1.600Kč za celý tým. Poslední možný termín registrace bude 23.6. V ceně startovného je 2.000ks kuliček do začátku, masky, zbraňě a hnací plyn. Dobré je mít více kusů oblečení. Na místě si lze půjčit rukavice a vesty (nutné předem zamluvit).Jiné, než pořadatelem poskytnuté zbraně a střelivo jsou zakázané. Hraje se na oploceném travnatém hřišti s umělými překážkami před autokempem Buňkov. Cena kuliček při dokupování 500,-/500ks

PRAVIDLA A PRŮBĚH HRY


Nejpozději 10 minut (ve vlastním zájmu ale raději dříve) před stanoveným zahájením utkání se hráči obou družstev dostaví k přejímce zbraní. Není-li v čase odchodu k vlajkám v družstvu připraven ke hře alespoň jeden hráč, prohrává toto družstvo v této hře kontumačně. Vítězné družstvo si v tomto případě připisuje 80 bodů.

Průběh a pravidla hry

Cílem hry je získat v časovém limitu maximální počet bodů. Princip hry je stáhnout soupeřovu vlajku, donést ji na vlastní základnu a položit, zasáhnout co nejvíce hráčů soupeřova týmu.
Před zahájením hry musí být všichni hráči v prostoru vlastní základny. Hru zahajuje rozhodčí jedním dlouhým hvizdem, nebo voláním hra. V případě předčasného vyběhnutí musí být zahájení opakováno. Opakované předčasné vyběhnutí je trestáno jako porušení pravidel hry.
Ucítí-li hráč v průběhu hry že dostal zásah, je povinen před případným pokračováním ve hře zjistit, zda se nejedná o platný zásah. Nemůže-li hráč sám provést kontrolu platnosti zásahu, může o ní požádat spoluhráče nebo přivolat rozhodčího zvoláním zkontroluj mě. Rozhodčí před kontrolou prohlásí hráče za neutrálního.
Po dobu této kontroly je zakázáno soupeřům na neutrálního hráče střílet, přibližovat se k němu, nebo měnit svou polohu s úmyslem zlepšit si střeleckou pozici k dalšímu útoku na něho. Kontrolovaný hráč může na tuto skutečnost upozornit rozhodčího.

POZNÁMKA:
1. Pro hráče to znamená nutnost vyvarovat se všech platných zásahů a to po dobu než je rozhodčím prohlášen za neutrálního.
2. Hráč může po zavolání rozhodčího k vlastní kontrole aktivně pokračovat ve hře do doby než jej rozhodčí prohlásí za neutrálního, avšak v případě že rozhodčí při jeho kontrole shledá že je platně zasažen je hráč vyřazen a jeho družstvo penalizováno za porušení pravidel hry.
Hráč může upozornit rozhodčího, že soupeře zasáhl a to pouze zvoláním kontrola soupeře, ale je zcela na uvážení rozhodčího zda provede kontrolu tohoto protihráče a to proto aby požadavku na kontrolu nebylo hráči záměrně zneužíváno.
Shledá-li rozhodčí že je hráč nezasažen uvede ho zpět do hry hlasitým zvoláním čistý. Pokud rozhodčí posoudí že situace na hřišti je pro hráče před jeho znovuuvedením do hry zjevně obtížnější muže dát kontrolovanému hráči čas 4 sekundy na možné přemístění. Zvolí-li rozhodčí tuto možnost oznámí své rozhodnutí nejprve kontrolovanému hráči a pak začne nahlas odpočítávat. Hráč, který dostal čas 4 sekundy nesmí aktivně hrát a se soupeři se smí navzájem začít ostřelovat až po vyslovení slova čistý.
Shledá-li rozhodčí že je hráč platně zasažen tak ho hlasitým zvoláním out vyřadí ze hry.
Shledá-li hráč že je platně zasažen musí se ihned zvoláním zásah vyřadit ze hry.
Je povinností hráče uvědomit rozhodčího, že nedostal platný zásah, ale že k označení došlo např. kleknutím na značkovací kuličku, při čištění zbraně, opřením se o překážku s barevnými skvrnami, apod.
Rozhodčí může přerušit hru na celém hřišti hlasitým zvoláním stop, zastavit čas. Po tuto dobu hráči nesmí střílet, měnit svou polohu, mluvit a jakkoliv manipulovat se svojí výstrojí a výzbrojí (dobíjet, čistit hlaveň apod.).

Platný zásah

Platný zásah je pouze přímý zásah(i z vlastní zbraně nebo od spoluhráče), a to: má-li hráč na sobě, své výstroji nebo výzbroji skvrnu barvy z rozbité kuličky o velikosti odpovídající průměru značkovací kuličky.

Hráč vyřazený ze hry

Vyřazený hráč si sám sundá rukávovou pásku, zvedne zbraň nad hlavu, odevzdá svou pásku nejbližšímu rozhodčímu a potom odchází nejkratší cestou do neutrální zóny. Není-li v dosahu rozhodčí jde nejkratší cestou do neutrální zóny, kde odevzdá svou rukávovou pásku rozhodčímu. Během svého odchodu nesmí mluvit, odhazovat ani předávat svou výstroj nebo výzbroj nebo jinak ovlivňovat průběh hry. Úmyslná střelba do vyřazeného hráče je považována za porušení pravidel hry.

Aktivní hra

Za aktivní hru je považováno pokud hráč střílí, nebo se pohybuje směrem k protihráčům, případně se pohybuje se soupeřovou vlajkou, nebo k soupeřově vlajce.

Vlajka

Po stažení vlajky jí musí hráč nést na svojí základnu viditelně v ruce a nesmí jí použít jako kryt. Je-li tento hráč vyřazen nebo vyloučen ze hry, musí vlajku položit tam kde k jeho vyřazení došlo. Ztratí-li hráč vlajku, nebo je sám zasažen či vyloučen, nejbližší rozhodčí umístí ztracenou vlajku v terénu tak, aby byla dobře viditelná (pokud ji mezitím nesebral jiný nevyřazený nebo nevyloučený hráč). Rozhodčí v rámci možností zůstane v blízkosti vlajky. Vlajku si mohou mezi sebou předávat pouze nevyřazení a nevyloučení hráči jednoho družstva (vlajka nesmí být hozena).
Za položení soupeřovy vlajky je považováno když se hráč soupeřovou vlajkou dotkne místa určeného pro umístění vlastní vlajky (vlajka nesmí být hozena) a je zkontrolován rozhodčím, že nemá platný zásah. Pokud byl tento hráč platně zasažen, rozhodčí vrátí co nejrychleji přinesenou vlajku zpět na její základnu.
Hráč, který uvidí vlajku svého družstva ležet kdekoliv na hřišti jí nesmí zvednout, hýbat s ní, nebo jí jakýmkoliv způsobem maskovat.
POZNÁMKA: Pokud se hráč, který přinesl soupeřovu vlajku nechá před jejím položením na svojí základnu zkontrolovat rozhodčím a ten zjistí, že je platně zasažen, vlajka zůstane položena na místě jeho kontroly.

Současné označení několika hráčů

Jestliže se současně platně zasáhnou dva nebo více hráčů, musí být všichni vyřazeni. O současnosti platných zásahů rozhodne rozhodčí.

Další příčiny k vyřazení hráče a trestné body

porušením jakéhokoliv bezpečnostního i herního pravidla
hráč přesáhl částí svého těla, výstroje nebo výzbroje hranici hřiště
zvoláním out
zvednutím ruky se sundanou páskou
hráč se pokusil vyhnout kontrole rozhodčích, nebo se pokusil zakrýt, odstranit nebo jinak utajit
barevnou stopu po zásahu. Tento hráč bude penalizován -40 trestných bodů

Ukončení hry

Hru ukončí rozhodčí dvojím zapískáním, nebo hlasitým zvoláním konec hry. Po ukončení hry se musí ihned zastavit střelba a hráči odejdou nejkratší cestou do neutrální zóny, kde odevzdají rukávovou pásku. Hráči jsou povinni zůstat v neutrální zóně dokud kapitáni obou družstev nepodepíší zápis o utkání, kam hlavní rozhodčí zaznamenal dosažené body obou družstev. Teprve potom všichni hráči opustí neutrální zónu.

Kladné body


za stažení vlajky 20 bodů
za první stažení bonus 10 bodů
za položení vlajky 50 bodů
za vyřazení hráče 30 bodů (pokud nemělo družstvo z různých důvodů na hřišti plný počet protihráčů, pak za vyřazeného protihráče je družstvu přiděleno úměrně více bodů, zaokrouhleno aritmeticky na celá čísla)

Trestné body

porušení herních pravidel: neúmyslné 10 bodů
porušení herních pravidel: úmyslné 20 bodů
porušení bezpečnostních pravidel: neúmyslné 15 bodů
porušení bezpečnostních pravidel: úmyslné 30 bodů
trestné body se odečítají od získaných kladných bodů.

Protesty, opakování hry

Protest proti rozhodnutí rozhodčího může podat pouze kapitán družstva a to po skončení hry, při zápisu o utkání. Pokud kapitán družstva trvá na svém protestu a odmítne podepsat zápis o utkání, hlavní rozhodčí svolá opět všechny rozhodčí a případně hráče, kterých se protest týká a znovu jej projedná. Rozhodnutí, které poté hlavní rozhodčí vydá je konečné a to i bez podpisu kapitána na zápisu o utkání. Hlavní rozhodčí může za určitých okolností nechat opakovat hru. Po podepsání zápisu o utkání hlavním rozhodčím jsou jakékoliv protesty nepřípustné.

Ostatní pravidla hry

je zakázána úmyslná střelba na všechny rozhodčí, nehrající hráče a diváky
není přípustná neoprávněná úprava terénu hřiště hráči
hráč nesmí úmyslně používat předměty jakéhokoli druhu jako ochranný štít
hlavní rozhodčí může zrušit hru nebo hry v případě tmy, špatného počasí apod. Tato hra nebo hry se musí odehrát v jiném náhradním termínu, který stanový hlavní rozhodčí spolu s kapitány družstev, kterých se to týká. Pokud nedojde k dohodě rozhodne los.

Rovnost bodů

V případě rovnosti bodů na konci turnaje bude za lepší prohlášeno družstvo které v průběhu turnaje dosáhlo lepšího výsledku v tomto pořadí:

ve vzájemném zápase

  1. položilo více vlajek
  2. stáhlo více vlajek
  3. obdrželo menší počet trestných bodů